Home to 334 users
Who published 37.7K posts

Administered by:

Contact:

mastodon@xarxa.cloud

CATALÀ ESPAÑOL ENGLISH

AVISO: En este nodo no está permitido "josear" a otros usuarios. Quien practique el joseo se le suspenderá la cuenta


Xarxa.cloud en català

Codi de Conducta

Benvinguda/t a Xarxa.cloud! Si us plau, llegeix el nostre Codi de Conducta atentament per poder fer ús d'aquesta web.

A Xarxa.cloud ens agrada els espais segurs per a qualsevol persona així que hem decidit crear una xarxa on tots i totes puguem gaudir d'aquest espai.

Volem fomentar comportaments positius per generar un ambient agradable per a tothom dins de la nostra xarxa.

Volem que es demostri una empatia i amabilitat entre totes les persones de la xarxa, així com respectar diferents punts de vista, experiències i opinions.

Volem que les persones que formin part de la xarxa siguin responsables i sàpiguen disculpar-se en d'esdevenir-se un error. La millor forma de respectar-se es aprendre dels errors per no tornar-los a fer. Al cap i a la fi, som persones i ens podem equivocar.

A la xarxa, un espai segur per a les persones, no ens agrada els comentaris de caràcter racista, homòfob, transfòbia, sexista, misogínia, capacitiu o qualsevol altre forma de discriminació, assetjament cap a les persones de la xarxa o cap a altre node, intents de troleig, discursos d'odi, abús sexual de menors i adults, qualsevol forma de militarisme, posicionar-se clarament en un conflicte bèl·lic, extrema-dreta i/o populisme, així com les seves "Teories Conspiratives" (inclós NWO), contingut religiós, capitalisme i SPAM i altres formes de publicitat (incloent el crossposter de Twitter).

Per part de l'administració vol deixar clar que qualsevol tipus de comentari de caràcter racista, homòfob, sexista, etc serà suficient motiu per a l'eliminació del compte sense previ avís.

En definitiva, el que volem per la nostra xarxa es que no hi hagi cap comentari negatiu cap a les minories.

Acceptem tots els idiomes, però els idiomes principals de la xarxa són el català, castellà i l'anglés (els idiomes principals de l'administrador). Si vols col·laborar amb un altre idioma i moderar, pots posar-te en contacte amb @admin dins del node.

L'administrador també és humà, així que es pot equivocar. Per tant aquest Códi de Conducata es pot anar actualitzant en funció dels esdeveniments que vagin passant a la xarxa i s'avisarà utilitzant el compte @admin

Nodes Bloquejats

Degut al nostre codi de conducta, hem decidit bloquejar una serie de nodes:

 • Gab.com: Nazis
 • Gab.ai: Nazis
 • pawoo.net: Contingut il·legal
 • freespeechextremist.com: Discurs d'odi
 • spinster.xyz: Discurs d'odi [Transfòbia]

Bots

 • @lamareabot
 • @Pikaramagazinebot
 • @proyectokahlo

Avís important

Els comptes de la xarxa que no hagin tingut activitat en 6 meses des de la seva creació seran esborrades.


Xarxa.cloud en castellano

Código de Conducta

Bienvenida/do a Xarxa.cloud! Por favor, lee nuestro Código de Conducta atentamente para poder hacer uso de esta web.

En xarxa.cloud nos gusta los espacios seguros para cualquier persona así que hemos decidido crear una red donde todas, todos y todes podamos disfrutar de este espacio.

Queremos fomentar comportamientos positivos para generar un ambiente agradable para todo el mundo dentro de nuestra red.

Queremos que se demuestre una empatía y amabilidad entre todas/os/es las personas de la red, así como respetar diferentes puntos de vista, experiencias y opiniones.

Queremos que las personas que formen parte de la red sean responsables y sepan disculparse al cometer un error. La mejor forma de respetarse es aprender de los errores para no volverlos a hacer. Al fin y al cabo, somos personas y nos podemos equivocar.

En la red, un espacio seguro para las personas, no nos gusta los comentarios de carácter racista, homófobo, transfobia, sexista, misoginia, capacitista o cualquier otro forma de discriminación, acoso hacia las personas de la red o hacia otro nodo, intentos de troleo, discursos de odio, abuso sexual de menores y adultos, cualquier forma de militarismo, posicionarse claramente en un conflicto bélico, extrema-derecha y/o populismo, así como sus "Teorías Conspirativas" (Incluído NWO), contenido religioso, capitalismo y SPAM y otras formas de publicidad (incluyendo crossposter de Twitter.

Por parte de la administración quiere dejar claro que cualquier tipo de comentario de carácter racista, homófobo, sexista, etc será suficiente motivo para la eliminación de la cuenta sin previo aviso.

En definitiva, lo que queremos para nuestra red es no haya ningún comentario negativo hacia las minorías.

Aceptamos todos los idiomas, pero los idiomas principales de la red son el catalán, castellano y el inglés (los idiomas principales del administrador). Si quieres colaborar con otro idioma y moderar, puedes posarte en contacto con @admin dentro del nodo.

El administrador también es humana, así que se puede equivocar. Por lo que este Código de Conducta se puede ir actualizando en función a los acontecimientos que pasen en la red y se avisará mediante la cuenta de @admin.

Nodos bloqueados

Debido a nuestro código de conducta, hemos decidido bloquear una serie de nodos:

 • Gab.com: Nazis
 • Gab.ai: Nazis
 • pawoo.net: Contenido ilegal
 • freespeechextremist.com: Discurso de Odio
 • spinster.xyz: Discurso de odio [Transfobia]

Bots

 • @lamareabot
 • @Pikaramagazinebot
 • @proyectokahlo

Aviso importante

Las cuentas de la red que no tengan actividad en 6 meses desde su creación serán eliminadas.


Xarxa.cloud en english

Code of Conduct

Welcome to Xarxa.cloud! Please read our Code of Conduct carefully in order to use this website.

At xarxa.cloud we like safe spaces for everyone so we have decided to create a network where everyone can enjoy this space.

We want to encourage positive behaviour to generate a pleasant environment for everyone within our network.

We want to show empathy and kindness among all the people in the network, as well as respect different points of view, experiences and opinions.

We want people in the network to be responsible and to know how to apologize when they make a mistake. The best way to respect yourself is to learn from your mistakes so you don't make them again. After all, we are people and we can make mistakes.

In the network, a safe space for people, we do not like comments of a racist, homophobic, transphobic, sexist, misogynous, capacitive or any other form of discrimination, harassment towards people in the network or towards another node, attempts of trolling, hate speech, sexual abuse of children and adults, any form of militarism, to take a clear position in a warlike conflict, extreme-right and/or populism, as well as its "Conspiracy Theories" (NWO too) , religious content, capitalism and SPAM and other forms of advertising (Including crossposter from Twitter).

The administration wants to make clear that any comments of a racist, homophobic, sexist nature, etc. will be sufficient reason for the account to be deleted without notice.

In short, what we want for our network is for there to be no negative comments towards minorities.

We accept all languages, but the main languages of the network are Catalan, Spanish and English (the main languages of the administrator). If you want to collaborate with another language and moderate, you can contact @admin inside the node.

The administrator is also human, so he can make mistakes. So this Code of Conduct can be updated according to the events that happen in the network and you will be warned through the @admin account.

Block Nodes

Because of our code of conduct, we have decided to block a number of nodes:

 • Gab.com: Nazis
 • Gab.ai: Nazis
 • pawoo.net: Ilegal content
 • freespeechextremist.com: Hate Speech
 • spinster.xyz: Hate Speech [Transphobic]

Bots

 • @lamareabot
 • @Pikaramagazinebot
 • @proyectokahlo

Important Notice

The accounts of the network that have no activity in 6 months since their creation will be deleted.